ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της «ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε». Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΝΟΣ, Εμπορική, Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εξαγωγική, Αντιπροσωπευτική, Μεταποιητική, Ειδών Διατροφής, Ξενοδοχειακή, Οικοδομική και Ναυτιλιακή Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής «ΑΙΝΟΣ» ή «Εταιρεία») με αριθμό ΓΕΜΗ 121704401000, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.ainos.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τις συνεργασίες της κ.λπ.

Η πρόσβασή σας και η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους, όπως τροποποιούνται/αναθεωρούνται κατά καιρούς. Η ορθή χρήση του www.ainos.gr προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των κάτωθι Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, γι’ αυτό οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την Εταιρεία παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.ainos.gr ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον εν λόγω δικτυακό τόπο προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. H Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση και επικοινωνία με την Εταιρεία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Το. Η ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο να περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση η ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.ainos.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

2. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για την οικονομική και λειτουργική απόδοση, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις προοπτικές της ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε ποικίλες σημαντικές αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που παρουσιάζονται.

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1. H χρήση και η περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η Εταιρεία, τα στελέχη της ή οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες της, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι της, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση της Ιστοσελίδας, την περιήγηση σ' αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.ainos.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση/ επίσκεψη του.

2. Η ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.ainos.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει «συνδέσμους», hyperlinks κ.λπ ή αναφορές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Η ΑΙΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει ή να ελέγξει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση οποιουδήποτε είδους ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους ιστοτόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από αυτό το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.ainos.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

2. Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

 • η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.ainos.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ, ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών, ή/και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
 • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λπ., που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,
 • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ,
 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.ainos.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,
 • η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

3. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.ainos.gr από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματός της προς προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ.

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και έχουμε λάβει όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κλοπή και την κατάχρηση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Ιστότοπου.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

1. Η ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο .Δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και, συνεπώς, πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά την παρούσα σελίδα για να διαβάσετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις από τις οποίες δεσμεύεστε.

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η διάταξη αυτή μπορεί να διαχωριστεί χωρίς να επηρεαστεί η εκτελεστότητα όλων των υπολοίπων διατάξεων.

3. Η μη ενάσκηση από την ΑΙΝΟΣ των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

4. Η ΑΙΝΟΣ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

5. Οι παρόντες όροι χρήσης θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά ή ανάγκη ερμηνείας που μπορεί να προκύψει, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΚ 183 46
Τ: +30 210 4810 706, +30 210 4813 556
F: +30 210 4822 079
E: info@ainos.gr

Οι παρόντες όροι χρήσης ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 22/04/2024.

Copyright 2024 ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής, η "ΑΙΝΟΣ" ή "εμείς" ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να προσφέρει μια εμπειρία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών του Ιστοτόπου μας, χρησιμοποιώντας υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Με την παρούσα πολιτική της η ΑΙΝΟΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), του ν. 4624/2019 και των σχετικών αποφάσεων, Κατευθυντήριων Γραμμών και Κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) privacy@ainos.gr.

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

2. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Δεν απαιτείται να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε ενότητα αυτού του ιστoτόπου. Ωστόσο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, όταν επιλέγετε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, να σας στέλνουμε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα σχετικά με νέα και ενημερώσεις σε τομείς που σας ενδιαφέρουν ή να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασία.

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται άμεσα από τον τύπο της επικοινωνίας μας μαζί σας καθώς και από τον ειδικό σκοπό για τον οποίον συλλέγονται. Ενδέχεται να συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τους πελάτες μας/ υποψήφιους πελάτες, προμηθευτές μας, καταναλωτές, χρήστες του ιστοτόπου και υποψήφιους για εργασία:

α. Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

β. Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου.

γ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.

δ. Οικονομικά δεδομένα: τραπεζικός λογαριασμός και άλλα στοιχεία χρέωσης και πληρωμής.

ε. Δεδομένα υποψηφίων για εργασία: Δεδομένα που παρέχονται από τους αιτούντες για εργασία αναφορικά με ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία μας (ισχύει επίσης ξεχωριστή δήλωση απορρήτου για τις προσλήψεις), όπως για παράδειγμα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, βιογραφικό σημείωμα, εκπαίδευση, προϋπηρεσία και ιστορικό απασχόλησης, ηλικία και φύλο καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

στ. Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές από τον νόμο σημάνσεις και ενημερώσεις.

ζ. Δεδομένα που αφορούν σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή/και σε βιντεοκλήσεις (videoconferences), οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις νόμιμες εκάστοτε προϋποθέσεις.

η. Κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να μας παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

3.1. Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας ή για επικείμενη συνεργασία μαζί μας, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας ή όταν συμμετέχετε σε Διαγωνισμούς της Εταιρείας μέσω των social media, όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία στην εταιρεία μας καθώς και όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

3.2. Δεδομένα που συλλέγονται από δημόσια διαθέσιμες πηγές/βάσεις δεδομένων:

Σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε δημόσια διαθέσιμη πηγή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων μητρώων, όπως το Γ.Ε.ΜΗ, τα Υποθηκοφυλακεία, τα Μητρώα Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.λπ.

3.3. Δεδομένα που συλλέγονται στον Ιστότοπό μας με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως κατά την επίσκεψή σας στον εταιρικό ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την «Πολιτική Cookies» που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Εταιρεία;

4.1. Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Εταιρεία μπορεί να είναι:

 • α. Η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
 • β. Η συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • γ. Η προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών.
 • δ. Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων της εταιρείας, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ε. Η συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες βάσεις επεξεργασίας ή απαιτείται ειδικά από νομοθετική διάταξη. Σημειώνεται ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της.

4.2. Σε κάθε περίπτωση εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή έχετε ενστάσεις σχετικά με αυτή, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@ainos.gr ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Πειραιώς 88, 183 46 Μοσχάτο, για επιπλέον διευκρινήσεις.

4.3. Η Εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις νομικές βάσεις που επικαλούμαστε για να το πράξουμε:

Σκοπός Επεξήγηση Δεδομένα που συλλέγονται Νομιμη βάση επεξεργασίας
Εξυπηρέτηση παραπόνων και αιτημάτων καταναλωτών Η Εταιρεία θα συλλέξει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε ενδεχόμενα αιτήματα ή παράπονα σας και να επικοινωνήσει μαζί σας. • Δεδομένα ταυτοποίησης
• Δεδομένα επικοινωνίας
• Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
• Προστασία των εννόων συμφερόντων μας.
Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και επικοινωνιών μαρκετινγ Παρέχεται σχετική επικοινωνία μόνο σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς μέσω της επιλογής διαγραφής από τη λίστα (unsubscribe) είτε μέσω e-mail στο privacy@ainos.gr • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συγκατάθεση
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς και αποστολή δωρεάν εμπορευμάτων από διαγωνισμούς στα social media Η Εταιρία μπορεί να επεξεργάζεται Δεδομένα που οι ίδιοι της παρέχετε για τις ανάγκες της συμμετοχής σας σε Διαγωνισμούς. Εφόσον κληρωθείτε, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας για την αποστολή δωρεάν προϊόντων • Δεδομένα ταυτοποίησης
• Δεδομένα επικοινωνίας
Συγκατάθεση
Σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές, πελάτες κλπ. Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί μαζί σας καθώς και για την πλήρη και νόμιμη εκτέλεση της σύμβασης σας μαζί μας • Βασικές προσωπικές πληροφορίες
• Δεδομένα επικοινωνίας
• Οικονομικά δεδομένα
• Σύναψη και εκτέλεση Σύμβασης
• Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
• Προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας Πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
Προσλήψεις Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας υποβάλλοντας αίτηση για διαθέσιμη κενή θέση εργασίας ή με δική σας πρωτοβουλία για κάθε μελλοντική διαθέσιμη θέση εργασίας, διατηρούμε τα υποβληθέντα έγγραφα (δηλ.: το βιογραφικό σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή, τις συστάσεις, τα πιστοποιητικά και κάθε άλλου είδους πληροφορίες) για τρέχοντες ή μελλοντικούς σκοπούς πρόσληψης. • Πληροφορίες ταυτοποίησης
• Δεδομένα επικοινωνίας
• Δεδομένα υποψηφίων για εργασία (Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα και συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης)

Αναλυτικότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη δήλωση απορρήτου για τους υποψήφιους εργαζόμενους.
• Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης
• Προστασία των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω του Ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή του. • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην «Πολιτική Cookies» στην ιστοσελίδα μας.
Συγκατάθεση
Ανταπόκριση σε αιτήματα δικαστικών, αστυνομικών, φορολογικών αρχών Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία καθώς και προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νόμιμα αιτήματα δικαστικών, φορολογικών ή αστυνομικών αρχών. • Δεδομένα ταυτοποίησης
• Δεδομένα επικοινωνίας
• Δεδομένα συσκευής
• Οικονομικά δεδομένα
• Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας
Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα άτομα και τα οποία είναι δεσμευμένα με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, σύμφωνα με τις εντολές μας και βάσει ειδικού συμφωνητικού για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας, στα προσωπικά σας δεδομένα.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας; Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν η νομοθεσία επιτάσσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους και ορίζεται ειδικότερα από εσωτερικό έγγραφο της επιχείρησης. Μόλις επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός εάν ισχύουν νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης (π.χ. για τη συμμόρφωση με κανονιστικές και λογιστικές απαιτήσεις ή για τη θεμελίωση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων).

6.2. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

7. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή διατήρησή τους και την προστασία τους από κάθε αθέμιτη ή τυχαία επεξεργασία. Εφαρμόζουμε μέτρα και διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τη διατήρηση της ακεραιότητας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η ΑΙΝΟΣ διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από εμάς και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, το οποίο θα ικανοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της ΑΙΝΟΣ ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
 • Δικαίωμα περιορισμού των δραστηριοτήτων ης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας. Η ΑΙΝΟΣ δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία εκτός εάν η ΑΙΝΟΣ καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε, με μελλοντική ισχύ, τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας (dpa.gr).

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

9.1. Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω «Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου Δεδομένων» σύμφωνα με τις Οδηγίες που εμπεριέχονται σε αυτήν. Διαφορετικά, μπορείτε να μας στείλετε το αίτημα σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@ainos.gr με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών από την παραλαβή του εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ειδάλλως, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

9.2. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας: Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η απόδειξη της ταυτότητάς σας θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο από ένα έγγραφο αναγνώρισης, π.χ. προσωπική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής και ένα έγγραφο που πιστοποιεί την διεύθυνσή σας, π.χ. πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Εάν υποβάλετε το αίτημα εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, θα χρειαστεί να μας δώσετε αποδεικτικό ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων και απόδειξη του δικαιώματός να ενεργείτε για λογαριασμό του.

9.3. Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιήσετε μέσω της επιλογής διαγραφής από τη λίστα (unsubscribe) που περιέχετε σε κάθε newsletter είτε με αποστολή σχετικού e-mail στο privacy@ainos.gr.

10. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

10.1. Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

10.2. Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

10.3. Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

11. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

13. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

14. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ.: 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@dpa.gr

15. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 08/04/2024. Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας. Σε κάθε περίπτωση, με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας αποδέχεστε την Πολιτική, όπως ισχύει.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Πειραιώς 88, 183 46 Μοσχάτο
+30 210 4810 706, +30 210 4813 556
info@ainos.gr

Τελευταία ενημέρωση 22/04/2024.

Copyright 2024 ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies από τον Ιστότοπο www.ainos.gr. Επίσης, θα σας περιγράψουμε τί είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies. Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους όρους χρήσης του Ιστότοπου και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται επίσης στον Ιστότοπό μας. Με την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο συμφωνείτε να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται σε αυτή την Πολιτική.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου – που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς – τα οποία μια ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή ή την κινητή τερματική συσκευή σας. Χάρη στα cookies η ιστοσελίδα μπορεί να απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers) όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

2. Λειτουργίες των cookies

Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής, λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

3. Είδη cookies

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (π.χ. Google Analytics, Facebook κ.α.).

Επίσης, τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης (browser). Τα «Επίμονα Cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα Cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να βεβαιωθούμε ότι ο Ιστότοπός μας λειτουργεί προσηκόντως και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η απόκτηση στατιστικών στοιχείων και η απόδοση.

5. Κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούνται στο www.ainos.gr

• Aπολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστότοπό μας αποτελεσματικά. Σύμφωνα με το νόμο, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σας για την αποδοχή των cookies αυτών.

• Cookies Ανάλυσης

Τα cookies αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά πλοήγησής σας στον ιστότοπο μας, όπως ποιες σελίδες του ιστότοπου μας γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Μέσω αυτού είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς εσάς. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Analytics που παρέχονται από την Google.

Αναλυτικά, τα cookies που χρησιμοποιούνται στο www.ainos.gr είναι τα ακόλουθα:

Όνομα του cookie Περιγραφή Διάρκεια ζωής Κατηγορία Υπεύθυνος Επεξεργασίας Αποδέκτες
cookieControl Χρησιμοποιείται για την προβολή του cookie banner 24 ώρες Απαραίτητα ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε
cookieControlPrefs Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της συνολικής προτίμησης του χρήστη για την αποδοχή ή απόρριψη των cookies καθώς και για την προβολή του cookie banner 1 χρόνος Απαραίτητα ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε
_ga Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google Universal Analytics - το οποίο αποτελεί σημαντική ενημέρωση της πιο συχνά χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας ανάλυσης της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών 2 χρόνια Ανάλυσης ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε Google
_ga_ Αυτό το όνομα cookie σχετίζεται με το Google Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της κατάστασης συνεδρίας 2 χρόνια Ανάλυσης ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε Google

6. Έλεγχος των cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies, για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, θα ενεργοποιηθούν και θα τοποθετηθούν αυτόματα στη συσκευή σας, ακόμη και αν απορρίψετε τα προαιρετικά cookies ή αν συνεχίσετε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο χωρίς να κάνετε καμία επιλογή.Έχετε τη δυνατότητα να συναινέσετε ή να απορρίψετε τη χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου cookies, όπως τα cookies ανάλυσης - απόδοσης που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, κάνοντας αντίστοιχα κλικ στο "Αποδοχή" ή "Απόρριψη" στο αναδυόμενο παράθυρο. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επισκεφθείτε εκ νέου τις Ρυθμίσεις Cookies και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επαναφέροντας το κουμπί στην επιλογή "Απενεργοποιημένο".

Εκτός από τη δυνατότητα που σας παρέχεται αναφορικά με τη ρύθμιση των Cookies μέσω του Ιστότοπού μας, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας και μέσω του περιηγητή δικτύου (browser) που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies.

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες ανά browser:

7. Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας.

8. Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Cookies, προκειμένου, για παράδειγμα, να συμμορφωθούμε με νέες απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή να προσθέσουμε νέους τύπους cookies που είναι απαραίτητοι για τον ιστότοπό μας. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα ισχύσουν όταν κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική στον Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού. Κατά συνέπεια, σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Cookies, ώστε να γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοσή της και τυχόν ενημερώσεις. Η ενότητα "Τελευταία Ενημέρωση" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας παραθέτει πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική.

9. Πως θα επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μια λεπτομερή περιγραφή του θέματος που σχετίζεται με τα Cookies.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
Τ: +30 210 4810 706, +30 210 4813 556
F: +30 210 4822 079
E: info@ainos.gr

Τελευταία ενημέρωση 22/04/2024.

Copyright 2024 ΑΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε!